Takto by vyzeralo zdravotnícke programové vyhlásenie SaS

V priebehu nasledujúcich dní by malo byť zverejnené dlho očakávané programové vyhlásenie novej vlády. Jednou z najdôležitejších oblastí, ktorej sa má venovať je práve zdravotníctvo,…

…ktoré je aj odhliadnuc od súčasnej situácie v dlhodobej kríze. Úlohou programu vlády by preto malo byť veľmi jasne zadefinovať ako celý tento sektor zreformovať a zaručiť tak pre pacientov lepšiu zdravotnú starostlivosť a zároveň stabilitu sektora. Finančnú aj legislatívnu.

Keby bolo len na nás, v skratke by to vyzeralo takto:

  1. Zadefinovanie zákonného nároku pacienta
  2. Optimalizácia ambulantnej a lôžkovej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – stratifikácia
  3. Zavedenie sieťového riadenia štátnych nemocníc s dôrazom na využitie synergií; cieľ zastaviť zadlžovanie štátnych nemocníc pri zachovaní zásady: „Pacient – cieľ nášho snaženia“
  4. Rozbehnúť efektívny manažment pacienta
  5. De-byrokratizácia zdravotníctva; implementácia jednotných informačných systémov pre štátnu sieť nemocníc
  6. Zavedenie a pravidelné posudzovanie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom indikátorov kvality
  7. Sfunkčnenie MZ SR prostredníctvom výberu správnych ľudí, odpolitizovanie a  de-byrokratizáciu
  8. Skvalitnenie a zrýchlenie zberu, spracovania dát a prístupu k nim; úloha NCZI
  9. Zabezpečiť nezávislosť a funkčnosť ÚDZS
  10. Zastavenie odchodu lekárov a sestier cez zavedenie poriadku v nemocniciach, zlepšenie ich podmienok práce, zavedenie motivácie založenej na množstve a kvalite vykonanej práce;

Určite by sme si postrážili hodnotu za každé jedno vynaložené euro a tlak na zvyšovanie konkurencie v sektore. Iba konkurenčný boj o poistenca alebo pacienta prináša snahu byť lepší ako „súper“, čo zasa prináša zvyšovanie kvality a znižovanie ceny. Samozrejme za podmienky, že pravidlá platia vždy pre všetkých rovnako, bez ohľadu na vlastníka.

Podrobnejšie

Ak Vám to stačí takto obšírne, tu prestaňte čítať. Ak chcete poznať podrobné kroky, prikladám text, ktorý som poslala ministrovi zdravotníctva:

1. Zadefinovanie zákonného nároku pacienta

·      Rovnaký nárok pre každého občana, definovaný:

▪     Geografickou dostupnosťou (v zónach dostupnosti tak, aby primárna starostlivosť bola najdostupnejšia a vysokošpecializované služby koncentrované, a to na ambulantnej aj ústavnej úrovni);

▪     Časovou dostupnosťou (t.j. čakacie doby na zdravotnú starostlivosť a garanciu prijatia v čase u poskytovateľa špecializovanej a ústavnej starostlivosti);

▪     Vecnou dostupnosťou (základný balík služieb bez poplatku);

▪    Štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi (ŠDTP) pripravených na základe evidence based medicine (EBM);

▪    Kvalitou a bezpečnosťou(určením minimálnych počtov výkonov a indikátorov kvality pre pracoviská ambulantnej a ústavnej starostlivosti ako podmienky zazmluvnenia ZP a vykonávania činnosti);

▪ V prípade nenaplnenia práva má pacient nárok na plne hradenú liečbu u nezmluvného poskytovateľa podľa svojho výberu (aj v EÚ zahraničí);

Štát priebežne vytvára podmienky podpory prevencie a zdravia založené na princípoch zapojenia ľudí do aktivít posilňujúcich ich mentálne a fyzické zdravie, vytváranie systému bonusov v spolupráci s poisťovňami.

▪Vytváraním lepších podmienok pre zdravý spôsob života, zlepšením zdravotnej gramotnosti a výchove k prevencii od útleho veku, prevenčnými programami či podporou samostatnosti a naviazanými službami;

▪     Odmeňovanie zdravého životného štýlu a dodržiavanie odporúčaní lekára nižším poistným (10 za 10 z našej reformy);

▪     Včasná diagnostika = podpora preventívnych a skríningových programov s cieľom zvýšiť mieru prežívania pacientov na úroveň ČR;

▪     Definovať kompetencie a zodpovednosti za tok dát s cieľom mať na Slovensku aktualizované a verifikované registre;

▪     Zlepšenie postavenia pacienta pri komunikácii s poisťovňami, UDZS a MZSR.

2. Systém organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti

·      Vypracovanie jasnej stratégie pre zdravotnú politiku do roku 2030

·      Optimalizácia ambulantnej a ústavnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pohľadu personálneho normatívu, typológie, dostupnosti časovej aj terénnej, bezpečnosti a kvality, s ohľadom na regionálne rozdiely v:

▪     Náročnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti

▪     Epidemiológii

▪     Demografii daných regiónov

▪     Definovanom nároku pacienta

▪     Socio-ekonomickej prognózydo roku 2030

·      Dostupnosť následnej zdravotnej starostlivosti zabezpečí pacientovi presnejšiu a rýchlejšiu zdravotnú starostlivosť bližšie pri domove a rodine prostredníctvom transformácie časti aktuálnej siete akútnych kapacít a posilnením integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti v prirodzenom sociálnom prostredí.

·      Reforma dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti bude pripravená pod záštitou Úradu vlády (pod dohľadom premiéra), ktorý bude rozhodovať o kľúčových zmenách a prepojeniach systému zdravotníctva a sociálnych vecí.

·      Realizácia programu obnovy zdravotníckej infraštruktúry nemocníc, ktorá bude rešpektovať plánovanú stratifikáciu siete, ako aj jej transformáciu do roku 2030.

·      Funkčné prijímanie a odovzdávanie informácií a pacientoch (pomocou eZdravia) medzi nemocnicami a inými zdravotníckymi zariadeniami ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pričom bude kladený dôraz  na kontinuitu zdravotnej starostlivosti  a komplexný manažment pacienta.

·      Funkčný jednotný objednávkový moduleZdravia tak, aby sa pacienti vedeli objednávať na konkrétne termíny v rámci SR a tak, aby zdravotné poisťovne vedeli viesť verejne dostupné čakacie listiny na všetky výkony, na ktoré sa čaká.

·      Funkčný modul e-lab eZdravia, ktorý odstráni duplicity v predpisovaní diagnostických a laboratórnych vyšetrení

·      Meranie kvality PZS a zverejňovanie rebríčkov

·      Dôsledné preverovanie dominantného postavenia PZS Protimonopolným úradom, skúmanie konfliktu záujmov v zdravotníctve so zreteľom na krížové vlastníctvo

3.    Lepšie pracovné podmienky pre zdravotnícky personál

·    Redukcia obsolentných výkazov a „papierovačiek

·    Integrácia nových podporných profesií

·    Podpora špecializačného štúdia

·    Revitalizácia rezidentského štúdia na základe analýzy NKÚ z roku 2019

·    Nárokovateľnosť absolvovania špecializačnej skúšky každým absolventom špecializačného štúdia po jehoukončení – eliminácia zbytočného čakania mladých lekárov na špecializačnú skúšku

·    Celoživotné vzdelávanie zdravotníckeho personálu

·    Zastavenie odchodu lekárov a sestier cez zavedenie poriadku v nemocniciach, zlepšenie ich podmienok práce, zavedenie motivácie založenej na množstve a kvalite vykonanej práce

·      Zabezpečenie dopĺňania systému zdravotníctva o všeobecných lekárov a špecialistov prostredníctvom dobrovoľného rezidentského programu s následným povinným uplatnením v tých regiónoch, kde pretrváva ich nedostatok

·      Podporná platba za neatraktívne regióny bude využitá na pritiahnutie personálu do kľúčových, ale poddimenzovaných území

·      Presun kompetencií a rozpočtovania na primárnu sféru zabezpečí lepšiu integráciu starostlivosti a zvýši atraktivitu povolania

·      Prenesenie vybraných kompetencií lekárov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na sestry a vybraných výkonov sestier na zdravotníckych asistentov s výrazným zlepšením kapacitnej priepustnosti ambulancií

·      Rozšírenie motivačných štipendií aj na ne sesterské odbory s cieľom zabrániť odlivu študentov mimo rezort zdravotníctva

·      Úprava kompetencií a kontrolnej činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vrátane spolupráce so znalcami

·      Úprava kompetencií Národného centra zdravotníckych informácií s novodefinovaným systémom štruktúry zberu a analýzy dát pre potreby MZ SR a reálneho sfunkčnenia eZdravia

4.    Ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne

·      Zavedenie indikátorov kvality a efektívnosti pre ZPs väzbou na mieru zisku (obmedzený zisk si môžu vyplatiť len poisťovne, ktoré sú dokázateľným prínosom pre poistencov), redefinícia prevádzkových nákladov poisťovní

·      Transparentné schvaľovanie nových zmlúv z pohľadu zazmluvňovania ZP

▪     možnosť vyjadrenia MZSR ku ktorejkoľvek zmluve pri VšZP, pravidelný reporting zmlúv

▪     jednotná štruktúra zmlúv s vyhľadateľnými dodatkami

·      Hĺbkový audit VšZP a prevádzkových nákladov poisťovní

▪     Podmienok zmlúv s PZS

▪     Zmlúv so subdodávateľmi IT a iných služieb

▪     Využívanie správneho fondu

▪     Revízna činnosť

·      Prehodnotenie výšky rozpočtu (so zohľadnením stanoveného nároku) tak, aby reflektoval:

▪     Skrytý kapitálový dlh poskytovateľov

▪     Stratu poskytovateľov

▪     Nevykryté čakacie doby

▪     Novo zavádzaný „nárok pacienta“

▪     Inovatívnu liečbu

▪     Mzdové požiadavky rezortu

·      Optimalizácia jednotlivých organizácií v pôsobnosti MZ SR

·      Zriadenie nezávislej HTA agentúry nielen na lieky, ale plošne na všetky intervencie a technológie so silným mandátom, finančnou a kapacitnou podporou a veľkou mierou nezávislosti

·      Rozvoj medzištátnej výmeny informácií

·   Jednotný nemocničný holding PZS v zriaďovateľskej pôsobnosti MZSR, zjednotenie výkazníctva, verejný benchmark nákupu tovarov a služieb (medicínskych i nemedicínskych)

·      Zavedenie dlhovej brzdy nemocníc

·      aktualizácia DRG na úroveň cien predošlého roka

·      Aktualizácia katalógu zdravotných výkonov s doplnením bodových hodnôt pre ambulantnú sféru a DRG s úpravou katalógu prípadových paušálov

·      Audit a optimalizácia existujúcej cenovej regulácie 

·      zjednodušenie príchodu generík a biosimilárov, aby boli zdroje na inovatívnu liečbu(prísna farmakoekonomika)

·      Prehodnotenie všetkých cenových opatrení, ktoré sú v platnosti (ZZS, degresívne marže liekov, urgentné príjmy, APS, obhliadky mŕtvych a iné) spojené s prípadnou zmenou platobných mechanizmov

·      Platnosť navrhovanej legislatívy viazať na jeden deň v roku, od ktorého budú platiť všetky zmeny naraz,ideálne k 1.1. daného roka

5. Verejné zdravie

·      realizovať programy verejného zdravia v oblasti nemedicínskej prevencie spoločensky závažných chorôb a zdravotných rizík (merať a vyhodnocovať ich konkrétny prínos)

·      zvyšovať úroveň verejného zdravia u sociálne znevýhodnených komunít,

·      zvyšovať úroveň pandemickej pripravenosti a pripravenosti na bio-riziká,

·    zlepšovať úroveň nemedicínskych determinantov zdravia prostredníctvom viacrezortnej spolupráce (najmä v oblasti životného, pracovného a sociálneho prostredia),

·      posilňovať záujem a zodpovednosť občanov za vlastné zdravie, podporiť ich informovanosťou o zdravotnej starostlivosti, zdravom životnom štýle, ohrozeniach zdravia, prevencii drogových závislostí, fajčenia a alkoholu, s využitím moderných komunikačných nástrojov a technológií.

Záver

Nasledovalo by vypracovanie stratégie s termínmi, rozpočtom a krytím zdrojov.

Samozrejme, voliči rozhodli a SaS je v koalícii, žiaľ, menšinovou stranou. PVV tak samozrejme nebude vyzerať presne takto. Chcem, ale poďakovať ministrovi zdravotníctva Krajčimu a štátnej tajomníčke Jane Ježíkovej, ktorí so mnou trpezlivo hodiny diskutovali a množstvo návrhov prijali. Z niektorých museli ustúpiť oni, z niektorých my, na niektorých trvali ďalší koaliční partneri. Výsledok asi nebude pre nikoho 100% ideálny, ale bude tým najlepším možným kompromisom. A o tom to je.

Uvedomujeme si našu zodpovednosť. Nesklameme Vás.