Nech si odkázaní sami rozhodnú, komu zaplatia za starostlivosť o nich

Hovorí sa, že pre človeka nie je nič horšie, ako keď pre zdravotné alebo sociálne dôvody ostane odkázaný na pomoc druhých. Ja by som dodala, že nie je nič horšie, ako keď ostane odkázaný na pomoc druhých na Slovensku.

Lebo práve starostlivosť o túto časť spoločnosti, najmä seniorov, je u nás veľkým a dlhodobým problémom.

Katastrofálna situácia v tejto oblasti sa navyše bude ešte zhoršovať. Slovensko čelí nepriaznivému demografickému trendu a počet ľudí odkázaných na sociálnu a zdravotnú dlhodobú starostlivosť bude v nasledujúcich rokoch významne rásť. Do roku 2050 sa výdavky do nej podľa odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dokonca zdvojnásobia.

Tri problémy dlhodobej starostlivosti
Prvým, koncepčným a hlavne nelogickým problémom je, že na Slovensku sú zdravotná starostlivosť a sociálne služby dva separátne systémy s minimálnou koordináciou a prepojením. Táto fragmentácia je však príliš nákladná a najmä nepriateľská k odkázaným, ktorí nevedia ako postupovať a ak aj vedia, tak im často chýba, pri ich stave, energia predierať sa nepriateľskou byrokratickou húštinou. Zostávajú tak najčastejšie vydaní na milosť úradníkom alebo blízkym, ktorí sa im snažia vybaviť aspoň nevyhnutnú pomoc.

Väčšina kombinovanej starostlivosti sa uskutočňuje v domácom prostredí a prostredníctvom rodinných príslušníkov. Takýto stav je najefektívnejší a ak by bol doplnený dostatočne hustou sieťou agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), dokázali by sme udržať seniorov a odkázaných čo najdlhšie v domácom prostredí, kde sa cítia najlepšie. Žiaľ, neflexibilné nastavenie systému financovania starostlivosti je prekážkou, aby sa to dalo aj v praxi realizovať.

Najviditeľnejším problémom je zlý stav nemalého počtu zariadení pre seniorov, ktorým chýba kvalifikovaný personál. Seniori v tých horších zariadeniach strácajú ľudskú dôstojnosť a často presun doňho znamená rozsudok smrti. Príkladom za všetky bolo zariadenie IRIS v Bratislave. Jednou z príčin takéhoto stavu okrem nedostatku zdrojov na zaplatenie dostatočného počtu kvalitného personálu je aj absencia kritérií kvality pre tieto zariadenia a absencia kontroly. Pritom ide o najdrahší spôsob starostlivosti o seniorov a zdravotne odkázaných.

Riešenia
V zdravotníckom programe SaS prichádzame s množstvom praktických, ale aj systémových opatrení, ktoré by tieto problémy riešili. Tu je len pár, ktoré pokladám za najdôležitejšie:

1. Stanoví sa jedna pravidelná sociálno-zdravotná podpora z verejných zdrojov pre daného občana a termín, kedy sa jej poberanie bude prehodnocovať. Táto podpora pôjde na konkrétneho občana, ktorý sa sám rozhodne, komu za starostlivosť zaplatí. Bude v sebe zahŕňať dnešné štátne dávky (vyplývajúce zo stupňa odkázanosti) a zdroje, ktorými štát prispieva na chod sociálnych zariadení.

2. Umožníme aj rodine odkázaného byť prijímateľom peňazí určených na dlhodobú starostlivosť, ak sa o pacienta stará kvalitne a zodpovedne. Zároveň prostredníctvom poisťovní budeme finančne podporovať poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí, so zreteľom aj na rehabilitáciu, fyzioterapiu a psychiatriu (ktoré sú v súčasnosti prakticky nedostupné).

3. Zavedieme systém hodnotenia kvality zariadení pre zdravotne a sociálne odkázaných. Ich kvalitu bude pravidelne hodnotiť nezávislá organizácia a výsledky budeme zverejňovať. Ak zariadenie nebude spĺňať minimálne štandardy kvality viac ako dve sledované obdobia, bude vyradené zo siete.

4. Systém posudzovania zdravotnej a sociálnej odkázanosti sa zmení tak, že občan bude posudzovaný len na jednom mieste (úrade) s tým, že tento posudok bude platiť na všetky účely. Zjednotíme tiež postavenie posudkových lekárov s dôrazom na ich kvalifikáciu a celoživotné vzdelávanie.

Opatrení, ktoré musíme na zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti spraviť je, samozrejme, omnoho viac a detailnejšie ich riešime v našom programe. Avšak, ktokoľvek, kto zažil, aké je to na Slovensku starať sa o blízkeho odkázaného na pomoc druhých vie, že konať musíme rýchlo, lebo už dnes je situácie naozaj veľmi zlá. My v SaS sme pripravení.